Met de smaak van vroeger!

Leveringsvoorwaarden en privacy-verklaring

Leveringsvoorwaarden!

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Gewoon Lekker Eten!, KvK nr. 62570129, Gevestigd en kantoorhoudende te Overloon aan de oude Molen 14.

DEFINITIE!

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder "koper (of opdrachtgever)" verstaan de persoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan, en onder "verkoper (of opdrachtnemer)", Gewoon Lekker Eten!

TOEPASSELIJKHEID!

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN!

1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand wanneer verkoper binnen acht dagen, nadat verkoper de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
2. Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van koper ten genoegen van verkoper blijkt. Verkoper heeft het recht te zijner genoegen van koper zekerheid te verlangen voor de richtige nakoming zijner verplichtingen. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de nakoming zijner verplichtingen op te schorten.
3. Bij het plaatsen van bestellingen dient de koper de door verkoper gehanteerde minimale bestelhoeveelheden in acht te nemen. Bij afwijkingen hierop zal verkoper de bestellingen aanpassen tot de dichtst bij gelegen hoeveelheid, of veelvoud hiervan.

MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN!

Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

PRIJS!

Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

AFLEVERING EN BEZORGING!

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige aflevering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Voor de kosten verbonden aan het transport en aan de bezorging geldt het volgende: - binnen Nederland vindt bezorging plaats aan het adres van koper dan wel een ander door hem aangegeven adres op kosten van verkoper, tenzij het orderbedrag lager is dan € 25,-- incl. BTW, in welk geval een bedrag van € 2.95 incl. BTW aan administratie- en bezorgingkosten door koper verschuldigd is; - buiten Nederland komen de kosten van het vervoer vanaf de Nederlandse grens voor rekening van de buitenlandse koper/ afnemer. De daarnaast mogelijk verschuldigde rechten ter zake van invoer en uitvoer en andere daarmede samenhangende kosten zijn eveneens voor rekening van koper.
3. Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht. TRANSPORTRISICO Alle door koper gekochte zaken komen vanaf het moment van verzending volledig voor rekening en risico van koper, zelfs wanneer de vervoerder voor van verkoper uitgaande zendingen op de vrachtbrief de verklaring vordert dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van de afzender is. Ook indien verkoper de volledige kosten van het transport draagt blijft het risico op de koper rusten voor alle schade tijdens het vervoer aan de zaken ontstaan, brand-, water-, diefstalschade of verduistering daaronder begrepen.

DEELLEVERINGEN!

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

AFNAMEVERPLICHTING!

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

RECLAMES!

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, onder vermelding van het nummer en de datum van de betreffende orderbevestiging/factuur, aan verkoper te melden.
3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde termijn door de koper hadden kunnen worden geconstateerd, moeten dadelijk na constatering en in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan verkoper worden gemeld.
4. In geval van niet-naleving van de in lid 2 en 3 neergelegde klachtenregeling vervalt voor de koper ieder recht op reclames.
5. Na constatering door verkoper dan wel de koper van enig gebrek aan de geleverde producten, is de koper verplicht om het gebruik, de verkoop, de distributie, de bewerking of de verwerking daarvan onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van (verdere) schade.
6. De koper zal in geen geval enige aanspraak tegen verkoper kunnen doen gelden, indien hij (een gedeelte van) de geleverde producten ofwel heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk door derden heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd, of wanneer de koper enige verplichting tegenover verkoper niet nakomt.

EMBALLAGE!

Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper tegelijk met geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

BETALING!

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen tien (10) dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering zijn als volgt: over de eerste € 2.950, 00 15% van de vordering over het meerdere tot € 5.950,00 10% van de vordering over het meerdere tot € 14.748,00 8% van de vordering over het meerdere tot € 58.990,00 5% van de vordering over het meerdere boven € 58.990,00 3% van de vordering
3. Voormelde tarieven zijn exclusief 5% kantoorkosten en wettelijk geldend BTW tarief, en zullen in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking. 3. Ingeval van stornering van een automatische incasso wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 3,50 per stornering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD!

1. De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten; - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper: - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper; - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6. Indien en voor zover de koper de volledige koopprijs van een product nog niet volledig heeft voldaan, zal de koper verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen van (mogelijke) beslagleggingen ten laste van de koper dan wel de (mogelijke) indiening van een faillissementsaanvrage ten aanzien van de koper of een (mogelijk) door de koper in te dienen verzoek tot surseance van betaling.
7. In geval van beslaglegging ten laste van de koper dan wel surseance van betaling of faillissement van de koper, zal de koper onverwijld de betreffende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator in kennis stellen van het in dit artikel neergelegde eigendomsvoorbehoud van verkoper.

GARANTIE!

Op van derden betrokken zaken wordt door verkoper geen verdere garantie gegeven dan verkoper van deze derden als afneemster heeft mogen ontvangen. Op verzoeke bevoegde rechter van de plaats van vestiging wordt koper geïnformeerd aangaande de omvang van de door derden/leveranciers van verkoper per zaak respectievelijk zaken verstrekte garanties.

AANSPRAKELIJKHEID!

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van een personeelslid van verkoper, vrijwaart de koper verkoper voor alle vorderingen van derden jegens verkoper verband houdende met de met de koper gesloten overeenkomst en/of de in het kader daarvan door verkoper geleverde producten. INSOLVENTIE Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN!

1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
2. In geval van enig geschil tussen verkoper en de koper zal dat geschil met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Hertogenbosch. Verkoper behoudt zich echter het recht voor de koper voor de rechter van diens woonplaats te dagen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen, waarvan uitsluitend de Kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.

WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN!

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

PRIVACY VERKLARING!

Privacybeleid Gewoon Lekker Eten! Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 Maart 2015.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gewoon Lekker Eten!. U dient zich ervan bewust te zijn dat Gewoon Lekker Eten! niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Gewoon Lekker Eten! respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens!

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gewoon Lekker Eten! of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie!

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gewoon Lekker Eten!of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies!
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gewoon Lekker Eten! of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden!
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden!

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens!

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback!

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Gewoon Lekker Eten!
De oude Molen 14
5825 KA Overloon
Tel: 0478-642538
E-mail:info@gewoonlekkereten.com